SLOVNÍK LEASING JAZYKA

Leasing

 • prenájom tovaru dlhodobej spotreby (automobil, stroje, zariadenia).

Predmet lízingu

 • osobný, úžitkový alebo nákladný automobil, dopravná technika, stroje, zariadenia alebo technológie, ktoré si prenajmete

Akontácia  

 • nultá splátka, vyjadrená najčastejšie v % z obstarávacej ceny, ktorá sa platí pred prevzatím predmetu

Doba splácania

 • doba, počas ktorej platíte zmluvne dohodnuté splátky

Kúpna cena/poplatok za prevod vlastníckych práv

 • vopred dohodnutá suma, za ktorú sa na konci lízingu odkúpi predmet lízingu

Césia

 • prevod lízingovej zmluvy na inú právnickú alebo fyzickú osobu

Lízingový koeficient

 • percentuálne vyjadrenie preplatenia lízingu (cena preplatenia/obstarávacia cena)

Lízingové splátky

 • mesačné alebo štvrťročné splátky, ktoré sa platia v súlade s dohodou o platbách - daňovým dokladom, výška lízingových splátok je garantovaná

Obstarávacia cena

 • reálna cena predmetu lízingu

Spracovateľský poplatok

 • jednorazový poplatok, ktorý súvisí s nákladmi pri podpísaní zmluvy

Vinkulácia poistného

 • zabezpečenie poistného v prospech lízingovej spoločnosti

Poistná udalosť

 • havária vozidla, totálna havária, krádež

Poistné plnenie

 • suma, ktorú poisťovňa zaplatí lízingovej spoločnosti v prípade poistnej udalosti


POŽIADAJTE O KALKULÁCIU