Finančný leasing vs Operatívny leasing

04.01.2022

Mnohí sa pri negatívnej skúsenosti s úverom rozhodnú prejsť práve na leasing. Pri jednoduchom administratívnom riešení je potrebné sa rozhodnúť medzi finančným a operatívnym leasingom. Zdá sa to zložité, no skutočnosť je iná.  

Nižšie v článku si zhrnieme základné rozdiely medzi Finančným a Operatívnym leasingom, plus si oba finančné produkty v krátkosti predstavíme. 

Hlavné rozdiely:

Finančný leasing/Operatívny leasing

  • nájomca sám platí náklady spojené s prevádzkou/nájomca nemusí platiť náklady spojené s prevádzkou
  • platba akontácie a poplatky za uzatvorenie zmluvy/žiadne platby akontácie a poplatky za uzatvorenie zmluvy
  • zväčša vysoké pokuty za odstúpenie od zmluvy/zväčša nízke pokuty za odstúpenie od zmluvy

Finančný leasing je spôsob obstarania majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. To znamená, že po skončení doby trvania finančného leasingu má nájomca (podnikateľ) právo kúpiť vozidlo za vopred dohodnutú sumu; zväčša ide o symbolickú čiastku.
Počas trvania leasingu sa rozlišujú dva pojmy a to: právny vlastník a ekonomický vlastník

Právnym vlastníkom počas trvania nájomného vzťahu je lízingová spoločnosť, ktorej daný predmet patrí. Spoločnosť je teda prenajímateľom daného predmetu.

Ekonomickým vlastníkom sa tým pádom stáva firma podnikateľa. Tá daný predmet eviduje vo svojom účtovníctve a takisto ho aj odpisuje. Nájomca sa musí o predmet leasingu starať tak, ako keby bol vlastníkom predmetu.  Ako už bolo spomenuté, po skončení doby trvania finančného lízingu prechádza vlastnícke právo na nájomcu (podnikateľa).

Rovnaké pravidlá platia aj v prípade finančného leasingu pre fyzickú osobu nepodnikateľa.

Operatívny leasing, alebo aj operatívny nájom, je nájomný vzťah, na základe ktorého prenajímateľ (leasingová spoločnosť) ponecháva nájomcovi (podnikateľ) predmet nájmu po dohodnutú dobu. Nájomca za to prenajímateľovi uhrádza nájomné. Leasingová spoločnosť ostáva vlastníkom predmetu leasingu aj po skončení operatívneho nájmu. Je ale možnosť odpredať majetok nájomcovi alebo inej tretej osobe (pri dodržaní podmienok).

Výhodou operatívneho leasingu je, že počas doby trvania operatívneho nájmu platí nájomca mesačné platby a o väčšinu starostí spojených s prevádzkou predmetu leasingu sa nestará. Celú prevádzku (pri automobiloch napr.: STK, EK, PNEU, Servis, Pohonné hmoty atď.) prenajatého majetku môže zabezpečovať leasingová spoločnosť. Záleží ale na tom, ako sa zmluvné strany dohodnú.

POŽIADAJTE O KALKULÁCIU